Gwarancja Focarini

Firma FABRIK s.r.l. gwarantuje, że jej produkty i związane z nimi komponenty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja jest ważna przez dwa lata od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie. W przypadku niedostępności oryginalnego produktu, FABRIK s.r.l. zastrzega sobie prawo do jego wymiany na podobny o równoważnej wartości. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy i nie może być rozszerzona na osoby trzecie.

FABRIK s.r.l. udziela dożywotniej gwarancji na ramy, wyłącznie na cały okres użytkowania przez pierwszego właściciela.
Gwarancja na ramę nie obejmuje wad związanych z malowaniem produktu, które jest gwarantowane przez dwa lata od daty zakupu.

WYŁĄCZENIA - Gwarancja nie ma zastosowania, gdy:

Produkt został zakupiony od nieautoryzowanych sprzedawców

Produkt nie posiada dokumentu fiskalnego (paragon lub faktura) potwierdzającego datę i warunki sprzedaży

Produkt jest modyfikowany

Kody identyfikacyjne zostały wymazane, wytarte lub usunięte na produkcie

Wady wynikają ze zużycia lub normalnego użytkowania produktu

Wady wynikają z niezgodności w montażu lub montażu elementów składowych każdego produktu również wykonywanych przez autoryzowanych sprzedawców

W przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieprawidłowym montażem, niewystarczającą konserwacją lub ogólnie przez cokolwiek, co nie stanowi wady produkcyjnej lub montażowej

Za koszty pracy niezbędne do usunięcia produktu lub za jego nieużywanie w okresie naprawy

Ze względu na wpływ środowiska morskiego

Za szkody powstałe w wyniku zaniedbań klienta w transporcie produktu

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

Aby złożyć reklamację należy zwrócić produkt do sprzedawcy w kraju, w którym został on zakupiony. Aby gwarancja była ważna, reklamacja musi być złożona w terminie 8 (ośmiu) dni od stwierdzenia wady.

FABRIK s.r.l. zastrzega sobie prawo do stwierdzenia, czy wada jest objęta gwarancją czy nie;

FARBIK s.r.l. zastrzega sobie prawo do przerwania produkcji wcześniej sprzedanych produktów oraz do ich modyfikacji bez uprzedzenia i nie jest zobowiązany do wprowadzania nowych funkcji do wcześniej sprzedanych produktów nawet w przypadku zwrotu w ramach roszczeń gwarancyjnych;

Po złożeniu reklamacji należy odesłać produkt do sprzedawcy wraz z następującymi informacjami:

  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osoby składającej skargę;
  • Dokument podatkowy potwierdzający miejsce i datę zakupu;
  • Dokładny opis wady;
  • Opis składników stosowanych razem z produktem objętym wnioskiem;
  • Oświadczenie o sposobie postępowania z produktem w przypadku, gdy gwarancja nie obowiązuje. W przypadku braku konkretnych wskazań, produkt będzie przechowywany w stanie dostępnym przez 10 dni, a następnie złomowany.

JURYSDYKCJA: Wszelkie spory wynikające z warunków gwarancji i użytkowania produktu będą podlegały prawu włoskiemu i będą rozpatrywane przez Sąd w Urbino (PU), we Włoszech.