Gwarancja Focarini

FABRIK s.r.l. gwarantuje, że jej produkty i związane z nimi komponenty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja jest ważna przez dwa lata od daty zakupu. W przypadku wady produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Firma Fabrik zastrzega sobie prawo do modyfikowania elementów lub projektowania własnych modeli. W szczególności, gdy modyfikacje te poprawiają rower lub jego aspekty bezpieczeństwa. Ilekroć niektóre ze zużytych komponentów nie są dostępne na rynku, Fabrik może zastąpić je podobną jakością. Klienci nie mogą dokonywać żadnych modyfikacji, chyba że otrzymają pisemne upoważnienie od Fabrik srl. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie może być rozszerzona na osoby trzecie

FABRIK s.r.l. udziela dożywotniej gwarancji na ramy, wyłącznie na cały okres użytkowania pierwszego właściciela.
Gwarancja na ramę nie obejmuje wad związanych z malowaniem produktu, która jest gwarantowana przez dwa lata od daty zakupu.

WYŁĄCZENIA - Gwarancja nie obowiązuje, gdy:

Produkt jest kupowany od nieautoryzowanych sprzedawców

Produkt nie posiada dokumentu fiskalnego (paragonu lub faktury) poświadczającego datę i warunki sprzedaży

Produkt jest modyfikowany

Kody identyfikacyjne zostały wymazane, przetarte lub usunięte z produktu

Wady są spowodowane zużyciem lub normalnym zużyciem produktu

Wady wynikają z niezgodności w montażu lub montażu elementów każdego produktu przeprowadzanym również przez autoryzowanych sprzedawców

Za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieprawidłowym montażem, niewystarczającą konserwacją lub ogólnie czymkolwiek, co nie stanowi wady produkcyjnej lub montażowej

Za koszty robocizny niezbędne do usunięcia produktu lub za jego nieużywanie w okresie naprawy

Ze względu na wpływ środowiska morskiego

Za szkody spowodowane zaniedbaniem klienta w transporcie produktu

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

Aby złożyć reklamację, należy zwrócić produkt do sprzedawcy w kraju, w którym został zakupiony. Aby gwarancja była ważna, reklamacja musi zostać złożona w terminie 8 (ośmiu) dni od stwierdzenia wady.

FABRIK s.r.l. zastrzega sobie prawo do stwierdzenia, czy wada jest objęta gwarancją, czy nie;

FARBIK s.r.l. zastrzega sobie prawo do przerwania produkcji wcześniej sprzedanych produktów i ich modyfikacji bez uprzedzenia i nie jest zobowiązany do wprowadzania nowych funkcji do wcześniej sprzedanych produktów, nawet w przypadku zwrotu roszczenia gwarancyjnego;

Po reklamacji produkt należy zwrócić do sprzedawcy wraz z następującymi informacjami:

  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail skarżącego;
  • Dokument podatkowy potwierdzający miejsce i datę zakupu;
  • Dokładny opis wady;
  • Opis komponentów użytych wraz z reklamowanym produktem;
  • Oświadczenie o tym, jak należy obchodzić się z produktem w przypadku, gdy gwarancja nie obowiązuje. W przypadku braku konkretnych wskazań produkt będzie przechowywany w dostępności przez 10 dni, a następnie złomowany.

JURYSDYKCJA: Wszelkie spory wynikające z warunków gwarancji i użytkowania produktu będą regulowane przez prawo włoskie i będą rozstrzygane przez sąd w Urbino (PU) we Włoszech.